سرویس و خدمات آسانسور در اصفهان | اسانسور اصفهان

سرویس و خدمات آسانسور در اصفهان

سرویس و خدمات آسانسور در اصفهان delsatecco


سرویس و خدمات آسانسور در اصفهان  | اسانسور اصفهان

عنوانسرویس و خدمات آسانسور در اصفهان
نویسندهبهتام آدینه
دپارتمانمجموعه اوج شید
زمان مطالعه14 دقیقه
تعداد کلمات1152

سرویس و خدمات آسانسور در اصفهان

مزایاي استفاده از آسانسورهاي بدون موتور خانه

شرح پارامتر 05-00و نحوه تنظیم خودکار:

شرح پارامتر 08-00و نحوه تنظیم خودکار:

ساختار پارامترهای  N800Sدر فریم سایزMR

  شکل 1 سرویس و خدمات آسانسور در اصفهان

شکل 2 سرویس و خدمات آسانسور

 سرویس و خدمات آسانسور در اصفهان  | اسانسور اصفهان

سرویس و خدمات اسانسور در اصفهان امروزه بــدلیل تلاش براي صرفه جویی در مصرف برق، داشتن حرکتی بهتر، امکان دسترسی به پارامترهـاي مختلـف بـراي کنتـرل بهتـر موتــور و همچنــین افــزایش طــول عمــر تجهیــــزات، اســــتفاده از درایوهــــاي آسانسوري رو به افزایش است. در زیر اشاره مختصري به ویژگی ها و همچنین پارامترهاي کاربردي مربوط به درایوهاي آسانسوري دلساتک شده است.

مزایاي استفاده از آسانسورهاي بدون موتور خانه:
– 1صـرفه جـویی در زمــان و مکـان بــراي نصـب اسانسور در اصفهان، در جهــت استفاده از موتورهاي گیرلس .PM
– 2بازده مناسب: بازده موتورهاي %90 PMاست.
– 3صرفه جویی در انرژي: مصرف انرژي موتورهاي   PM نصـف موتورهـاي عـادي و یـک سـوم   اسانسـور اصفهان   هیدرولیک است.
– 4کاهش هزینه هاي تعمیر و نگهداري: به دلیل عـدم وجــود گیــربکس در موتورهــاي    PMدر ایــن نــوع موتورها نیازي به تعویض روغن گیربکس نیست.
– 5حرکتـی نـرم و مناسـب: بـدلیل اسـتفاده از آخـرین تکنولوژي هاي کنترل حرکت، حرکتی نرم و مناسـب خواهیم داشت.
سرویس و خدمات آسانسور در اصفهان را به شرکت دلساتک بسپارید. www.delsatecco.com
مشخصه ها:
-1داراي مد کنترلی میباشد:

(FIELD ORIENTED CONTROL) FOC
– 2قابل استفاده براي کنترل موتورهاي   P M   I M می باشند.
– 3در هنگام استفاده از موتورهاي ، PM درایو قابلیت تشخیص خودکار موقعیت قطبهـاي مغناطیسی را در هنگام شروع حرکت دارد.
– 4داراي سیستم تنظیم خودکار ثابـت و متحـرك بـراي موتورهـاي PM و   IMبـه منظـور بدست آوردن مقاومت، و راکتانس سیم پیچهاي موتـور کـه نتیجـه آن عملکـرد مناسـب موتور خواهد بود، را دارا می باشند. در هنگام استفاده از موتورهاي  PM با استفاده از قطبها سیستم تنظیم خودکار زاویه بین ي مغناطیسی و مبدا  PG بدست می آید.
– 5داراي ماژول ترمز داخلی براي   22کیلو وات و توانهاي کمتر.
– 6قابلیت کار با سیستم برق اضطراري    48/96 V DC را دارند.
– 7تصحیح خودکار گشتاور راه اندازي و سیستم جبران بار و همچنین تنظـیم دسـتی بـه منظور حرکت مناسبتر را دارا می باشند.
– 8داراي رله خروجی قابل تنظیم به منظور ترمز مکانیکی در اسانسـور اصفهان هستند.
– 9داراي پرت   (RJ-11) RS-485به منظور استفاده از پروتکل ارتباطی مدباس می باشند.
– 10 قابلیت ارتباط با کامپیوتر به منظور نمایش عملکرد اسانسـور اصفهان و تنظیم پارامترها براي دستیابی به حرکتی مناسب هستند.
-11عملکرد حفاظتی مناسب با استفاده از سیستم هاي دقیق اندازه گیري جریان را دارا میباشند.

www.delsatecco.com

شرح پارامتر  05-00و نحوه تنظیم خودکار:
-1تنظیم خودکار چرخان در صورت بی بار بودن موتور می توان از این حالت Auto Tune
استفاده کرد. در این مدل (تنظیم خودکار) موتور حرکت خواهد کرد که مـدت زمـان حرکـت نامشخص است، و در صورتی که موتور زیر بار باشد امکان وارد آمدن آسیب مکانیکی وجود دارد.
– 2تنظیم خودکار ثابت در این نوع تنظیم خودکاردر اسانسـور اصفهان موتور حرکت نمیکنـد. در مـواقعی کـه موتور زیر بار است و شرایط جدا کردن بار از موتور وجود ندارد از این نوع تنظیم خودکار استفاده می شود.
پس از وارد کردن پارامترهاي موتور تنظیم خودکار موتورهاي IM از طریـق پـارامتر 05-00 صورت می گیرد.
پارامتر  05-00را در مقدار دلخواه تنظـیم کـرده  1یـا  2درایـو را  RUNمـی کنـیم. پیغـام  WARNING  مربوط به        ( Auto Tune ) صادر می شود.
اگر  Auto Tuneدرست انجام شده باشد مقدار پارامتر  05-00صفر می شود.

سرویس و خدمات آسانسور در اصفهان

شرح پارامتر 08-00و نحوه تنظیم خودکار:
ابتــدا پارامترهــاي 01-01 ، -01 02 ، 01-00و  08-01الــی  08-04مربــوط بــه تنظیمــات پارامترهاي موتور  PMرا در اسانسـور اصفهان  وارد می کنیم.
سپس به منظور تنظیم پارامترهاي  08-00 PMرا در مقدار  2تنظیم می کنیم. در تیون PM نیازي به باز کردن ترمز نیست.
در هنگام تیون  PMپیغام  AUTO TUNING :WARNING بر روي صفحه نمایش ظاهر می شود.
پس از تیون PM به منظور اندازه گیري خودکار زاویـه بـین قطـب مغناطیسـی و PG ORIGIN
)این مقدار در پارامتر  08-09 ذخیره می شود( پارامتر  08-00 را براي موتور هاي بی بار در 1و براي موتور هایی که در زیر بار قرار دارند در مقدار  3تنظیم می کنیم. توصیه می شـود.
این پارامتر در مقدار  1تنظیم شود. زیرا که زاویه با دقت بیشتري بدسـت خواهـد آمـد. درصورتی که موتور زیر بار است و مایل به استفاده از مقدار 1 هستید کابین را بالانس کنید.
سرویس و خدمات آسانسور در اصفهان را به شرکت دلساتک بسپارید.

در صورت تمایل به استفاده از پارامتر  08-00در مقدار) 1 بی بار (به نکات زیر توجه کنید:
-1 کابین را در وسط قرار دهید.
– 2کنتاکتور موتور و کنتاکتور ترمز فعال باشند تا ترمز باز و اتصال خروجی درایـو بـه موتوردر اسانسـور اصفهان برقرار باشد.
– 3در صورت تمایل به قرار دادن   08-00در مقدار یک موتور باید بی بار باشد. اما اگر موتور زیر بار است کابین را بالانس کنید. بالانس بودن را دستی از طریق باز کردن ترمز چک کنید.
در حالتی که موتور زیر بار است و نمی توان کابین را بالانس کرد پارامتر  08-00را در مقدار3  تنظیم کنید.

در صورت قرار دادن پارامتر  08-00در مقـدار 1یـا  3زاویـه بـین قطـب مغناطیسـی و PG
ORIGINدر پارامتر  08-09ذخیره می شود. تفاوت مقادیر اندازه گیري شده وقتی  08 00را در  1یا  3تنظیم می کنیم حدود  15تا  30درجه بسته به نوع اینکودر است.
: 08-09زاویه بین میدان مغناطیسی و   PG ORIGINبه منظور تشخیص درستی اندازه گیري
زاویه   پارامتر   08-00   ر ا   چند   بار در مقدار   1 یا   3قرار می دهیم و در هر بار مقدار پـارامتر
08-09را می خوانیم چنانچه مقادیر اختلاف زیادي نداشت اندازه گیري درست انجـام شـده است.
در پایان می توان تنطیمات سرعت ها،  S Curveها و زمان شتاب و توقف را در اسانسـور اصفهان تنظیم کرد.

اسانسور اصفهان دلساتک

ساختار پارامترهای  N800Sدر فریم سایزMR
ساختار پارامتر در فریم  MRمتفاوت از فریم  MI می باشد. در فریم  MRتمامی پارامترها در شش منو دسته بندی شده اند که این منوها به صورت زیر می باشند:
-1منوی “مانیتورینگ M1 این منو شامل پارمترهایی به منظور مشاهده مقادیر مختلف کمیتهایی مانند سرعت موتور، جریان موتور و … میباشد.
-2منوی “پارامترها M2 این منو شامل پارامترهای قابل تغییر میباشد. در این منو پارامترها در گروههای مختلف دسته بندی M2.1, M2.2,     M2.3, M2.4, … شده اند.
-3منوی عیب یابی M3این منو که تحت عنوان منوی عیبیابی میباشد، شامل پارامترهایی به منظور مشاهده فالت ها،رخدادها و سایر موارد به منظور بر طرف کردن عیب در اسانسـور اصفهان میباشد.
-4منوی “ورودی_خروجی و سخت افزار M4 این منو شامل پارامترهایی به منظور مشاهده وضعیت ورودی _خروجی ها،شبکه مدباس، مدیریت کیپد، مدیریت سخت افزار و … میباشد.
-5منوی “تنظیمات کاربر M5 در این منو پارامترهایی نظیر انتخاب زبان، انتخاب نام درایو ، بازیابی به تنظیمات اولیه موجود میباشد.
-6منوی “سطوح (دسترسی) کاربر M7این منو شامل پارامترهایی برای ایجاد سطوح دسترسی کاربر میباشد.

سرویس و خدمات آسانسور در اصفهان را به شرکت  www.delsatecco.com بسپارید.

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

خدمات آسانسور اصفهانسرویس و خدمات آسانسور در اصفهان

delsateccoاسانسور اصفهانبهترین تعمیر کار اسانسور در اصفهان کیستچه شرکتی بهترین سرویس و خدمات در اصفهان را ارائه میدهدچه کسی میتواند بهترین خدمات اسانسور در اصفهان را ارائه دهددلساتکسرویس و خدمات آسانسور در اصفهانطول عمر تجهیزات اسانسور چقدر است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *