نصب تابلو آسانسور

نصب آسانسور در اصفهان | مراحل نصب تابلوی آسانسور

نصب آسانسور در اصفهان سایر گوشه‌ها را آماده نصب روی سوراخهایی روی دیوار ایجاد نموده و با پیچهایی، دیوار نمایید. سپس با توجه به مکانهای گوشواره‌ها. امکان نصب تابلو روی دیوار را مهیا سازید، متناسب با قطر سوراخ‌ها. ... ادامه مطلب